IDEA Strategy
IDEA Strategy

Dejavnosti

Projekt se je začel marca 2010 intrajanjeprojektaje razdeljen na6projektnihobdobij.

Strateška področja delovanja innjihovipristopi soznanstveni prispevkizaizvajanjeinovativnihzamislizaznanstvenoovrednotenje"dobrih praks" glede naprihodnje inovacije.

Glavni rezultat IDEAjedokazanastrategija za zaščitočloveškega kapitala zainovacijski proces. Ta strategijajeprenosljivaza sodelujočeregijein srednjoEvropo. IDEAstrategija vključujenaslednje ključne elemente:

                      1.opistrenutnihrazmerinokolja
                      2. Pregledpodročja
                      3. Pod-strategij, odpilotnihprojektov
                      4. Metode inorodja zaizvedbostrateškihdejavnostiCentral Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.