IDEA Strategy
IDEA Strategy

Opis projektu

Kluczowym czynnikiem rozwoju wszystkich przedsiębiorstw, we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, jest innowacyjność. Kreowanie innowacyjności leży w rękach utalentowanych, dobrze wykształconych ludzi zdolnych do twórczego myślenia i wyróżniająca się silną motywację do pracy. Ludzie tacy, nazwani w projekcie High Potentials poszukują takiego miejsca do życia i pracy, które zapewniłoby im optymalne warunki do samorealizacji. Często migrują oni z mniej do bardziej rozwiniętych regionów by realizować swoje ambicje i marzenia.

Celem projektu IDEA jest wypracowanie strategii przeciwdziałania odpływowi High Potentials z poszczególnych regionów Europy Centralnej. We wspólnej strategii określone zostaną sposoby identyfikacji oraz wsparcia High Potentials. Strategia jest wypracowywana w drodze dialogu przedstawicieli  regionalnych firm i instytucji, którym szczególnie zależy na tym, aby High Potentials pozostali w regionie i przyczyniali się do rozwoju jego konkurencyjności.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe partnerstwo, w którego skład wchodzi 10 partnerów z Europy Centralnej. Są to przedstawiciele instytutów naukowych, szkół wyższych, władz lokalnych i organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z rozwojem regionalnym.

Wszyscy partnerzy starają się zaangażować jak najwięcej regionalnych instytucji w dialog, którego skutkiem będzie wspólna strategia dotycząca High Potentials.

Koordynatorem projektu jest Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz e.V.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.