IDEA Strategy
IDEA Strategy

Fakty

IDEA Projekt je zameraný na podporu inovácií tým, že sa zaujíma o zamestnancov s vysokým potenciálom, skratka ZVP (tzv. high potentials, skratka HIPO) v rámci zúčastnených regiónov. Za týmto účelom boli  vyvinuté nové stratégie založené na príkladoch dobrej praxe v prospech podpory inovačného potenciálu a užívania, zotrvania ľudského kapitálu v zúčastnených regiónoch.

Pridanou hodnotou tohto projektu je implementácia nových stratégií, na podporu inovácií v rámci strednej Európe. Projekt bol realizovaný konzorciom skúsených a kompetentných partnerov zo všetkých ôsmich krajín strednej Európy. Koordinačným partnerom je ICM - Inštitút Chemnitz.

Partneri majú skúsenosti v podpore inovácií v ich príslušných oblastiach odbornosti a ich regiónoch. Bolo konštatované, že najmä technologický aspekt rozvoja inovácií je najdôležitejšie kritérium.  Rastúca miera mobility ľudí zintenzívnila demografické zmeny v Európe, čím sa úloha ľudského kapitálu v hospodárskej súťaži medzi regiónmi  zvyšuje. Tlak na inovácie v rámci regiónov sa tiež zvyšuje. Takže je potrebné hľadať nové spôsoby spolupráce na vybudovaní ochrany  ľudského kapitálu tak po stránke kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej.

Rôzne skúsenosti z regiónov teda predstavujú významné obohatenie projektu. Realizácia projektu je veľmi dôležitá pre poznatky získané hlavným partnerom v inovačnom procese aj pre zainteresované strany a tvorcov politík, ktorí sa podieľajú na posilnení medzinárodných vzťahov a prepojení sa blízkych regiónov.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.