IDEA Strategy
IDEA Strategy

Cilji

Glavni ciljIDEAjerazvitiskupnostrategijo za zaščitočloveškega kapitala zainovacijske procese. Dodanavrednostprojektje ustvarjenaz združitvijoobstoječihizkušenj in strokovnega znanjaprizagotavljanjurazvojavisokih potencialovzainovacijeinpostopekza pridobitevstrateškihukrepovzadoseganjezrelestopnjeinovativnostiv SrednjiEvropi.

Razvijala se boskupna strategijainakcijskinačrt. Iz tegarazlogaso bilivsiakterji(univerze, izobraževalne ustanove, lokalneinregionalni nosilci odločanja) opredeljeni invključeni. Glavne interesne skupine(npr. ministrstva), sovključene vprojektzapodporopolitikiEUv smislu "transnacionalnega znanjaza razvoj" in zagotavljanju inovativnih inrazvojnih priložnostiza evropskeregije.Central Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.