IDEA Strategy
IDEA Strategy

Gorenjska regija

Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po Karavankah poteka meja s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija Julijska krajina) in Goriško razvojno regijo, na vzhodu s Savinjsko, na jugu pa se odpira proti Osrednjeslovenski regiji. Prek Gorenjske poteka X. evropski avtocestni in železniški koridor. Na Brniku se nahaja osrednje slovensko letališče (1,2 mio potnikov letno, 16% rast 2005/2004). Vse to prispeva k prometno ugodni legi Gorenjske in njeni sorazmerno dobri dostopnosti.
 
Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko 70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, le 29,8 % regije leži v dolinsko-ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije se nahaja nad 1000 m nadmorske višine, 44,4 % pa obsega območje NATURE 2000. Gozdne površine predstavljajo 59,4 % Gorenjske, 25,6 % je kmetijskih in 9,9 % nerodovitnih površin.

V Sloveniji, ko se govori o gorenjski regiji, pomislimo na Alpe: dva tisoč metrov visok skupek Julijskih Alp, ki se raztezajo od severo-zahoda slovenije preko italijanske meje; vrhovi Karavank se nizajo in prehajajo v Kamniško savinjske Alpe, ki povezujejo severno Slovenijo z Avstrijo in povezujejo subalpsko regijo polno presenetljivih kulturnih in naravnih znamenitosti.

S 200.585 (junij 2007) prebivalci Gorenjska predstavlja 9,9 % prebivalcev Slovenije, z 2.137 km2 oziroma 10,5 % površine države pa je Gorenjska šesta največja slovenska regija. Gostota poselitve je podpovprečna (93,9 prebivalcev/ km2), čeprav nekateri njeni deli predstavljajo večja zgostitvena in urbanizirana območja, npr. regijsko središče v Kranju.


O regionalnem razvoju

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo sta postali strukturna in regionalna politika pomembni področji, ki zadevata tudi Gorenjsko in njeno konkurenčnost.
Koncept regionalnega razvoja, institucije in vrste razvojnih spodbud opredeljujejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/2005) in podzakonski akti, vendar pa je njegovo uresničevanje odvisno predvsem od regij in njihove lastne razvojne ambicioznosti.
Gorenjska želi postati ena najbolj dinamičnih regij v alpskem prostoru katere razvoj temelji na partnerstvu, podjetništvu, znanju, inovativnosti in odprtosti. Gorenjska hoče gor. V skladu s tako začrtano razvojno paradigmo in zakonu ustrezno je regija organizirala svoje delovanje, opredelila Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013 in ključne projekte.
Razvojna regija Gorenjske na nivoju SKTE 3 (standardna klasifikacija teritorialnih enot) ima 199.085 prebivalcev in BDP v višini  10.830 EUR (indeks 66 na EU 25). Regija vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo,  Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. 


Statistični podatki

Osnovni statistični podatki o Gorenjski v primerjavi s Slovenijo

  Gorenjska Slovenija % v Slo
Površina 2.137 km2 20.273 km2 10,5
Število prebivalcev (jan. 2010) 202.903 2.046.976 9,9
Število prebivalcev na km2 (jan. 2010) 94,9 101  
Indeks staranja prebivalcev (jan. 2010) 110,3 117,8  
BDP na prebivalca (2007) 14.497 € 17.123 €  
Število delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču (maj 2010) 83.404 838.870 9,9
Število delovno aktivnih prebivalcev po delovnem mestu (maj 2010) 70.688 838.870 8,4
Število zaposlenih v industriji (dec. 2009) 29.602 290.929 10,2
Število zaposlenih v kmetijstvu (dec. 2009) 2.168 40.779 5,3
Število zaposlenih v storitvah (dec. 2009) 39.180 512.947 7,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (maj 2010) 7,9 % 10,5 %  
Število registrirano brezposelnih oseb (maj 2010) 7.106 98.401 7,2
Delež prebivalcev z visoko izobrazbo (2002) 7,9 % 8,0 %  
Delež zaposlenih (zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah) z visoko izobrazbo (dec. 2008) 16 % 19 %  
Število gospodarskih družb (2009) 4.923 53.897 9,1
Število samostojnih podjetnikov (2009) 7.044 69.982 10,1
Število novih podjetij, novonastala podjetja brez predhodnika (2007) 1.147 10.722 10,7
Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah (2007) 32.184 € 33.538 €  
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (maj 2010) 931 € 957 €  
Število kmetov (maj 2010) 1.485 29.091 5,1
Število družinskih kmetij (2000) 5.032 86.334 5,8
Povprečna velikost družinske kmetije (2000) 5,93 ha 4,80 ha  
Število turistov (2009) 497.337 2.722.002 18,3
Delež tujih turistov (2009) 72,5 % 61,3 %  
Indeks rasti/upada števila turistov (2009/2007) 96,3 101,5  
Število nočitev (2009) 1.360.742 8.302.231 16,4
Število stalnih ležišč (2009) 17.687 84.602 20,9
Povprečna dolžina bivanja turistov (2009) 2,7 dni 3,1 dan  
Delež območij NATURA 2000 44,3 % 35,5 %  

Viri: SURS, AJPES, ZRSZ – OS KranjCentral Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.