IDEA Strategy
IDEA Strategy

Predovšetkým Východné Slovensko pozostáva z dvoch menších a historicky známych častí, ktoré sa nazývajú Košický a Prešovský kraj – čo bolo odvodené od miest, ktoré nie sú uvedené v súlade s hodnotením GaWC - Globalizácia a svetové mestá, t.j. nedosiahli ani označenie "minimálne evidované" (mesto). Na rozdiel od regionálneho rozvoja, sú mestá Košice a Prešov významné. Pretože projekt bol zameraný na zamestnancov s vysokým potenciálom (ZVP), boli ďalšie základné informácie zamerané na demografiu a migráciu tabuľka 1. Boli charakterizované údaje za Východné Slovensko ako ukazovateľ HDP na obyvateľa (v parite kúpnej sily) a miera registrovanej nezamestnanosti v tabuľke 2. Pokiaľ ide o infláciu v roku 2008 bola 4,2% (HICP) podľa NBS - Národnej banky Slovenska. Nerovnomernosť demografického vývoja vplýva na zamestnancov, ktorí vstupujú na trh práce v roku 2010 (tj osôb narodených pred 20 rokmi), je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú ponuku ZVP a zároveň podporujú znalostnú ekonomiku tvorbou inovácií. Ale za dvadsať rokov od roku 2010 trh práce môže čeliť nedostatku ZVP vzhľadom k menšiemu tempu nárastu obyvateľov. Na druhej strane migrácia môže byť potenciálom pre hľadanie a zvyšovanie podielu ZVP v Slovenskej republike.
Tabuľka 1 Základná charakteristika populácie


Región, SR

2009 (osoby)

Živonarodené deti

Zomrelý

Prirodzený nárast (pokles) populácie

Celkový nárast (pokles) populácie

Prešovský región

10852

6730

4122

3056

Košický región

10160

7391

2769

2611

Východné Slovensko

21012

14 121

6891

5667

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SR


* Ekonomika

Tabuľka 2 Ekonomická charakteristika východného slovenska


Región, SR

GDP per capita – NUTS III (mil. PPS)

2008

2007

2007/2002

2007

Evidovaná miera nezamestnanosti – NUTS III (v %)

PPS

pomer (%)

Pomer región/SR (%)

Prešovský región

12 390

134,2

55

13,0

Košický región

9 198

137,9

82

13,5

 SR celkom

16 852

152,2

 

9,6

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SR


Priemysel, inovácie a technológie

V regióne Košíc a Prešova, teda na východe Slovenska prevažujúce odvetvia podľa NACE 2 boli: G - maloobchod a veľkoobchod, nasleduje K - nehnuteľnosti a prenájom, obchodné činnosti a tretia najčastejšia činnosti bola výroba, priemysel. Najmenej frekventované boli: J - Finančné sprostredkovanie a M - vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, že vzdelanie je faktorom prispievajúcim k „vytvoreniu" ZVP (high potentials) to možno hodnotiť ako nepriaznivý stav tohto regiónu.

Pokiaľ ide o rozloženie mužov a žien v odvetviach: ako muži tak aj ženy sú väčšinou zamestnaní v sektore priemyslu (D), nasleduje Veľkoobchod a maloobchod (G). Tretie najpopulárnejšie odvetvie zamestnanosti sa líši, u mužov je to v oblasti nehnuteľností a prenájmu, podnikateľskej činnosti (K), zatiaľ čo pre ženy je to školstvo (M). Najmenej zamestnávané pozície boli pre mužov aj ženy finančné sprostredkovanie (J) a ubytovanie a stravovanie (H). Ak chceme zobraziť ďalšiu situáciu v oblasti zamestnanosti a trhu práce ako takej ponúkame viac štatistík pre dve oblasti týkajúce sa klasifikácie vzdelávania v rámci ekonomicky aktívnej populácie podľa LFS - Výberového zisťovania pracovných síl v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Ekonomicky aktívne obyvateľsvo podľa LFS a vzdelania 2009 (V tísícoch osôb)


 Región

Vzdelanie

Celkom

Muži

Ženy

Košický región

Celkom

321,1

189

132,1

 

Základné vzdelanie

15

8,7

6,3

 

Odborné  školy

125,4

83,9

41,6

 

Stredné školy

132,6

72,6

60

 

Univerzitné vzdelanie

48,1

23,8

24,2

Prešovský región

Celkom

304,6

169,4

135,3

 

Základné vzdelanie

7,7

3,6

4,1

 

Odborné  školy

104,5

66,1

38,4

 

Stredné školy

149,5

79

70,5

 

Univerzitné vzdelanie

42,9

20,6

22,3

Východné Slovensko

Celkom

625,7

358,3

267,4

 

Základné vzdelanie

22,7

12,2

10,5

 

Odborné  školy

229,9

150

80

 

Stredné školy

282,1

151,7

130,5

 

Univerzitné vzdelanie

91

44,5

46,5

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SRCentral Europe - European Union - This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.